.
I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Forord til den reviderede udgave  
Forord til 1. Udgave  
Den udødelige historie  
Elefantens år  
Aminas drøm  
Den velsignede fødsel  
Barndom  
Mærkelige hændelser  
Aminas død  
Bedstefarens død  
En elskelig onkel  
Kommende begivenheder kaster en skygge  
Manddom  
Slaget ved Fudjar  
Socialt arbejde  
Kaabaen genopbygges  
Sandhedens ånd  
Ægteskab  
Familieliv  
Den guddommelige mission i Mekka  
Sandhedens forste prøve  
Djebel Safa 
En trussel mod den gamle orden  
Pression slår fejl  
Lokkemaden virker ikke  
Forfølgelse  
Islam marcherer fremad  
Udvandring til Abyssinien  
Banu Hashim indesluttes i en dal  
Sorgens år  
Fordrivelsen fra Taif  
Miradj -- opstigningen  
Lyset spredes til Yathrib  
Den Guddommelige mission i Medina 
Islam finder et nyt hjem 
Hidjra 
Yathrib bliver profetens by  
Islams broderskab  
Profetens moske 
Mekka-boerne forbereder et angreb 
Slaget ved Badr 
Den muslimsk e ånd  
Allahs hjælp  
To Ansari-knægte  
Krigsfanger 
Et vendepunkt i historien  
To ægteskaber  
Mekka-boerne lider under nederlaget ved Badr  
En overraskelse for Muslimerne  
Hyklerne svigter  
Slaget ved Uhud 
Sejr vendes til nederlag  
Muslimer dør for Mesteren  
Fjenden drives tilbage  
Islam vokser i styrke  
Skyttegravsslaget  
Hudaybiya-traktaten  
Råbet til verden  
Mekka falder  
Amnesti til alle  
Talen til forsamlingen  
Slaget ved Hunain  
Ansari-krigernes hengivenhed for Mesteren  
Missionens fuldendelse  
Den sidste valfart  
Det sidste budskab  
Abu Bakr græder  
Den sidste sygdom  
Den sidste prædiken 
Til Gud i det højeste 

Forord til den reviderede udgave
Det er en stor og uforfalsket tilfredsstilleise for forfatteren, at det formål han havde, da han skrev denne serie, i vid udstrækning er blevet opfyldt. Bøgerne har virkelig imødekommet et behov hos den muslimske ungdom, savel her i Pakistan, som i andre lande.

Serien er nu blevet grundigt gennemset. Ændringer og nyttige tilføjelser, er foretaget, der hvor det har været nødvendigt. I deres nuværende form vit de nye udgaver af bøgerne afgjort betyde en mere oplysende læsning.


Det Centrale Seminarium Lahore Januar 1967

Forord til 1. Udgave

          Fazl Ahmad
"Jeg efterlader mig to vægtige ting, nemlig Koranen og mit personlige eksempel. Hvis I holder fast ved disse, vil I aldrig fare vild".

Dette afskedsråd gav Mesteren, og det har været basis for nogle af historiens største vidundere. Det har inspireret generationer af muslimer til at nå tænkningens og handlingens højeste tinder. Det har, igennem århundreder frembragt det største i mennesket, og de ædleste eksempler på humanisme.


Koranens gribende budskab og Mesterens eksempel har givet enhver tidsalder en ny skønhed. De synes endog at være i stand til at bortviske den smålighed og overfladiskhed, der dækker menneskets veje. De gør mennesket i stand til, som ingen anden kraft, at tage sin skæbne i sin egen hånd, og nå til den højeste følelse af pligt imod Allah. Et menneske, hvis liv ledes af to sadanne stjerner, vil aldrig fejle i sin stræben efter at kunne identificere sig med historiens store fremadskridende kræfter. Denne bog giver en kort beretnirlg om et liv, der karakteriseredes af sådanne tidløse kvaliteter. Mennesket gennemgar i disse tider en periode med utrolige sociale forandringer. Tilpasning til de ubønhørlige omskiftelser, i en verden der forandrer sig fra dag til dag, undergraver gammel tro og skik overalt. En stor del af denne forandring, er også af det gode. Der foreligger imidlertid også en helt reel fare for, at i denne uundgåelige sociale brydning vil nogle af de grundlæggende værdier blive forkastet. Ingen ulykker, der kan overgå en kultur, kan være større. Den bedste sikkerhed, mod disse muligheder, er bestandigt at huske på hvordan forfædrene mødte deres tids udfordringer, uden at vige en tomme fra Mesterens store traditioner. Af hensyn til Iyset pa vores vej imod fremskridtet, må vi vende os til Islams udødelige sønner, der viste verden, hvordan Mesteren altid er i stand til at give en dynamisk fortolkning.

Rækken af korte biografier, hvori denne bog indgår, er blevet udgivet med et dobbelt formål: 1) at forsyne Pakistans unge med en åndelig ballast, der gør dem til religionens beskyttere, og 2) at tilvejebringe lettilgængeligt og interessant læsestof, som kan stimulere kærligheden og evnen til selvstændig læsning. Det er således mit indtrængende håb, at de unge, der læser denne bog, i det mindste vil gribe, nogle af de gnister fra den ild, som tændte sjælen hos Mesteren .


Fazl Ahmad  Det Centrale Seminarium  Lahore  Juli 1957


w w w . i s l a m i s k a . o r g
2002-06-24

Klicka på skrivaren för att skriva ut artikeln.
Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller vill fråga om någonting