Tillbaka dit du kom ifrånTill internationell huvudsidaTill svensk huvudsida

 
I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Islam i Sverige

I Sverige finns det c:a 100 000 muslimer. De flesta är från Turkiet, andra romer från Jugoslavien, Albanien, Iran, Pakistan, Bangladesh liksom från arabländerna.
De Mesta muslimerna i Sverige arbetar inom industrin och offentliga sektorn. En del studerar på högskolor. Det råder stor arbetslöshet bland muslimerna, vilket leder till skilsmässor och splittring av familjerna. De flesta muslimer har ingen kontakt med varandra och lider av isolering, inte heller har de kontakt med svenskar.

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

 • Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
 • Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
 • Islamiska Centerunionen (ICUS).


Alla dessa församlingar får ekonomiska bidrag från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) och merparten av bidragen går åt till att betala hyra och andra utgifter. Idag finns två stora moskéer, en i Malmö och en i Trollhättan. Man arbetar hårt för att bygga en tredje moské i Uppsala och dessutom en i Stockholm resp. Göteborg.

De islamiska riksförbundens syften

 • Representera muslimer inför svenska myndigheter.
 • Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
 • Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam.
 • Ge ut tidningar för att kunna sprida information om Islam.
 • Skaffa Halal (tillåten) mat till muslimerna. Det är därför viktigt att alla muslimer enas och lägger sina olika politiska åsikter åt sidan så att alla hinder avskaffas som kan leda till splittring mellan muslimer och deras stater, samt att alla muslimer i Sverige måste ägna sig åt att arbeta för Islam i Sverige i första hand.

Problem rörande de islamiska församlingarna

De flesta församlingarna arbetar utan ledning från välutbildade och kunniga muslimer. Många muslimer har inget förtroende för dessa församlingar bl.a. för att de vet för lite om sin religion och de vill hålla sina privata liv utanför församlingarna. Det råder brist på moskéer där alla muslimer kan samlas. Därför begär vi att de svenska myndigheterna visar förståelse för hur viktigt det är att muslimerna får en riktig moské, där alla kan samlas. Det råder brist på imamer (ledare) i de flesta islamiska församlingar, vilket beror på svårigheter att finansiera deras löner och därtill Invandrarverkets restriktiva regler när det gäller uppehålls och arbetstillstånd, vilket gör det ännu svårare att få imamer till Sverige. Imamer är mycket viktiga när det gäller islamisk utbildning samt religiösa och sociala frågor.

De islamiska församlingarnas målsättning

 • Att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva.
 • Att aktivt inbjuda till Islam.
 • Att sprida information om Islam.
 • Att skaffa islamiska biblioteks daghem och skolor.


Svårigheter som hindrar de islamiska församlingarna att nå sina mål

 • Det är svårt att få kontakt med nya muslimer eftersom det är svårt att få reda på adresser. Vi hoppas att Invandrarverket Iran hjälpa oss, så att islamiska församlingar kan nå muslimer i Sverige.
 • Massmedia framställer ofta Islam som fanatism, och det gör att kontakten mellan muslimerna och det svenska samhället är mycket svag. · Den nuvarande religionsundervisningen ger en dålig bild av Islam samt fel information. Det är viktigt att både svenskar och andra muslimer får rätt undervisning och information om Islam för att undvika olika motsättningar i framtiden, vilket kan få allvarliga följder.
 • Många muslimer har fått svenskt medborgarskap, men de känner sig fortfarande som främlingar. Här borde myndigheterna skydda den islamiska minoriteten via lagar, speciellt när det gäller äktenskap, skilsmässor, testamente och vårdnad av barn.

Anmärkningar mot den islamiska kallelsens (Da’wah) nuvarande former

Det finns en brist på klarhet och enighet när det gäller specificeringen av den islamiska kallelsen i Sverige och dess olika specialiteter och aspekter enligt Shari'a. Härav resulterar följande:

 • Man är helt upptagen av att grunda församlingar och hyra lokaler samt att göra undersökningar om finansiering.
 • Man koncentrerar ansträngningarna inom områden som kanske är av sekundär betydelse, samtidigt som man förbiser de viktiga frågorna.
 • Planering och möten bland Da'wah - arbetarna hindras på grund av olikheter i attityder.
 • Tidigare försök till reformer och utveckling har misslyckats pga. frånvaron av en genomstuderad plan och vetenskapliga tillvägagångssätt.
 • De som arbetar inom kallelsen har för dålig kännedom om varandra, vilket leder till följande: · Misstänksamhet och dåligt förtroende.
 • Man hänger sig åt misströstan över reformarbetet och individualismen ökar.
 • Energi förslösas på interna dispyter som inte leder till något gott.

Utvägar och förslag:

Överläggningar och överenskommelse om reglerna för kallelsen samt de grunder den skall vila på:

 • Man bör åstadkomma ett globalt perspektiv för att samla muslimerna trots geografiska eller språkliga skillnader.
 • Man bör balansera ansvaret mellan plikten att skydda och tjäna det muslimska samhället i invandringsländerna och plikten att föra Islam vidare till det icke-muslimska samhället. Det bör ske en översikt av omständigheterna tids - och planmässigt för att bevara fältet fritt från allt intrång utifrån eller politiska skiljaktigheter härrörande från områden utanför Sverige.

Specificering av de områden som arbetarna inom kallelsen måste inrikta sina ansträngningar på

Genom dessa är också planeringen av dessa aktiviteter möjlig.

 • Grundläggande service, som öppnande av böneplatser, utgivning av bönetidtabeller etc.
 • Social, kulturell och utbildningsmässig omsorg om muslimerna genom: studier, föreläsningar, konferenser, resor, lägerseminarier, etc.
 • Utbildning: aftonskolor, ferieskolor, arabiska studier, etc.
 • Kallelse till den svenska befolkningen: radioprogram, övernattningar, personliga kontakter, etc.
 • Officiell representation: detta innebär omsorgen om muslimernas högsta intressen genom officiell kontakt med kommunala och statliga organ, upplysning om religionen, vigsel och skilsmässa, skolfrågor m.m.
 • Finansiella frågor: organisering, vägledning och åstadkommande av enighet beträffande de finansiella frågorna.
 • Ekonomisk hjälp från stat eller kommun till religionslärare som skall undervisa muslimska barn i Islam och arabiska.

Faktorer som påverkar muslimska barn

Att etablera ett gott samarbete mellan den muslimska familjen och skolan samt moskén. I Sverige lever de flesta muslimska familjer som minoritetsgrupp bland övervägande svenskar (antalsmässigt). Detta påverkar de muslimska barnen i deras karaktärsutveckling och religionstillhörighet. För att undvika detta måste skolan ge de muslimska barnen möjligheter till islamisk undervisning. Det finns inte s.k. islamiska skolor i Sverige, förutom sporadiska sådana i ett fåtal islamiska centra. Dessa skolor är ej tillräckliga. Samtidigt har Sverige givit möjligheter till hemspråksundervisning för invandrarbarn. Denna undervisning har dock visat sig vara ineffektiv, därför att den inte är förankrad hos religionsundervisningen, vilket gör att både lärare och elever tappar lusten att fortsätta samarbeta.

Det vore bäst om hemspråksundervisningen i första hand koncentrerar sig på religionsundervisningen. Detta måste kompletteras med fullständiga islamiska aktiviteter i de övriga islamiska centra, inte bara när det gäller islamisk undervisning utan också när det gäller kulturella, sociala och sportsliga aktiviteter.

Omskärelse för pojkar

Enligt Islam är omskärelse för pojkar obligatorisk. Detta måste ske så tidigt som möjligt. Omskärelse för flickor är däremot inte obligatorisk Den kvinnliga omskärelsen har relativt svagt stöd i profetens Sunna (traditioner) och är inte något som rekommenderas. En pojkes omskärelse brukar vara en stor fest, inte bara för familjen, utan för alla släktingar och bekanta, och en festmåltid hör till. Åldern då omskärelsen sker är mellan 7 dagar och framåt, men innan pojken blir myndig. Den som konverterar till Islam rekommenderas att låta sig omskäras, för att det är sanna (tradition) för de små och Wajib (obligatoriskt) för vuxna män.

Vårdnadshavare till muslimska barn

Det är viktigt att vårdnadshavaren till muslimska barn själv är muslim och i första hand nära släkt, såsom mor, mormor eller morfar, etc., speciellt om föräldrarna har separerat. Därför måste svenska staten visa hänsyn när det gäller lagstiftning och lagtillämpning och ge vårdnaden till en muslimsk nära släkting. Om en sådan inte finns på moderns sida, så går vårdnaden till fadern. Vårdnadsperioden varar till och med barnets sjätte eller sjunde levnadsår, sedan får barnet själv bestämma vilken vårdnadshavare det vill ha.

Problem som muslimska barn dagligen konfronteras med -

Vid födelsen
I islamisk rätt anses två barn vara mjölksyskon om de ammas av samma kvinna under flera amningsperioder och om barnet blir mätt av varje amningsperiod. Om barnet och kvinnans barn är av olika kön räknas de som syskon och det innebär att de inte får gifta sig med varandra när de blir vuxna. För att kunna lösa det här problemet måste personalen på förlossningsavdelningen och på kvinnokliniken avstå från att ge nyfödda muslimska barn mjölk från en främmande kvinna under flera amningsperioder, och det skulle bli bättre om man kunde använda bröstmjölksersättning som är helt fri från ister (grisfett).

I skolan

Barnen har inte tillgång till Halalmat, dvs. kött som är rätt slaktat (vilket dock inte alla muslimer ser som ett absolut krav) och mat som inte innehåller griskött och andra produkter som tillverkas av gelatin, ister etc. n Barnen tvingas att tacka nej till omgivningens. Utbud när det gäller deras sätt att behandla kroppen, dvs. att det är förbjudet att titta på andras nakna kroppar, t ex. i duschen, på badstranden och i bastun. Islam tillåter inte att man visar sin nakna kropp för någon annan (än för sin make eller maka). Det är oförenligt med den muslimska moralen att låta elever - pojkar och flickor - duscha och bada tillsammans och se varandras nakna kroppar. Undervisning om sex och samlevnad i skolor och att tala om samlag på ett detaljerat sätt, undergräver muslimernas moral. Genom skolan påverkas barnen av icke-islamiska världsåskådningar och de påverkas av majoritetens samhälle, som inte bryr sig om religion.

Lösningen på problemen

 • Införande av s.k. islamiska dagis för muslimska barn eller åtminstone avsättande av en del av de nuvarande dagisen till muslimska barn under ledning av muslimska vårdare.
 • Byggande av islamiska skolor.
 • Ökade islamiska sociala och kulturella aktiviteter.
 • Genomgång av den islamiska informationen som för närvarande finns i svenska böcker, så att svenska ungdomar får en rätt bild av Islam. På detta sätt kan icke-muslimer och muslimer närma sig varandra.
 • Att ge muslimska flickor och pojkar fullt stöd och islamisk uppfostran så att de kan behålla sina islamiska traditioner och så att de inte blir offer för sexuell lössläppthet eller sexuellt våld som vi alla ser i det svenska samhället.
 • Undervisning om sex och samlevnad och samlag på ett moraliskt sätt, t ex. genom att dela på klassen och undervisa pojkarna och flickorna för sig, och låta bli att tala om samlag alltför mycket i detalj.
 • Lärarna och personalen i de svenska skolorna, förskolorna och dagisen måste vara medvetna om att muslimska elever inte tillhör den kristna traditionen, utan är muslimer och de skall behandlas som just muslimer.
 • Överhuvudtaget vill vi inte ha anknytning till dem kristna religiösa innebörden av bl.a. påskfirande, Lucia och julen. Man skall undvika att ge barnen t ex. en krubba med Jesusbarnet i, att muslimska barn målar påskägg och att ha påskris och små påskkycklingar som dekoration samt att tala om Jesu död på korset inför de muslimska barnen.
 • Övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.
 • Undervisning i religionskunskap borde ordnas så att muslimska elever får sin religionsundervisning i muslimska församlingslokaler för att de skall lära sig Islam, samt behålla sin muslimska identitet, eller att bjuda en kunnig i Islam att undervisa eleverna i ämnet.
 • Målet för hemspråksundervisningen och den normala undervisningen måste vara att muslimska barn skall vara och förbli muslimer, t.ex. en icke troende lärare eller en kristen troende lärare skall inte påverka utan läraren måste vara praktiskt taget neutral.

Muslimska kwinnor

Inom sjukvården: Det vore bäst om muslimska kvinnor undersöktes av kvinnliga läkare eller kvinnlig sjukvårdspersonal när de söker sjukvård. De flesta muslimska kvinnor drar sig för att söka vård, p.g.a. bristen på kvinnliga läkare, vilket ofta leder till att deras sjukdomstillstånd förvärras. Även vid förlossning föredrar muslimska kvinnor kvinnlig personal samt en kvinnlig tolk. Liksom tidigare nämnts, ska de ha tillgång till halalmat.

Hejab

Den muslimska kvinnans klädsel består av Hejab, vilket innebär:

 • Att den skall täcka hela kroppen utom ansikte och händer.
 • Den får inte sitta så tätt intill kroppen.
 • Den får ej vara genomskinlig.
 • Den får inte dra uppmärksamhet till sig.


Detta sätt att klä sig är varje muslimsk kvinnas rättighet och ingen kan tvinga henne att klä sig annorlunda. Mest påminnande om Hejab kan man väl säga att nunnornas klädsel är. När vi respekterar deras sätt att klä sig, varför bemöts då muslimska kvinnor som bär Hejab av en viss elakhet i det svenska samhället, särskilt när de söker jobb inom sjukvården eller på fabriker?

När muslimska kvinnor söker svenskt pass eller ID-kort godkänner myndigheterna ofta inte kort med Hejab. Muslimska kvinnor bär dagligen dessa kläder, är det då inte bättre av myndigheterna att acceptera ett sådant kort - ett kort med slöjan. Här måste lagstiftas om åtgärder för att skydda dessa kvinnor.

Muslimska män

För de enskilda muslimerna kan det exempelvis finnas praktiska svårigheter med att genomföra den dagliga bönen, pga. Fastlagda arbetstider. Därför önskar vi att arbetsplatserna tillhandahåller särskilda platser för att utföra bön.
Det är mycket viktigt att arbetsgivaren har förståelse för att muslimen vill uppfylla sina plikter mot sin Skapare, likaväl som han uppfyller sina arbetsuppgifter. Det är svårt för muslimerna att vid begäran få ledigt för att fira de islamiska högtiderna. En del arbetsgivare vägrar att lyssna på en sådan begäran. De vägrar t.o.m. att ge några timmar tjänstledigt åt dem som vill gå till gudstjänsten på fredagarna, vilken måste äga rum i moskén.

Värnpliktiga muslimer

 • De bör få halalmat.
 • De bör ges plats och möjligheter att be.
 • Under Ramadan (muslimernas fastemånad) skall de ha tillgång till sina måltider på kvällarna.
 • De bör få fira de islamiska högtiderna hos sina familjer och anhöriga.

Internerade muslimer

 • De bör få behålla en del av sina kläder, speciellt underkläder, när de undersöks första gången. För en muslim är det förbjudet att uppträda naken, det skadar den muslimska moralen.
 • Islam accepterar inte kollektivt duschande.
 • De skall ha tillgång till islamiska böcker på sina egna språk.
 • De bör få äta halalmat.
 • De bör få rätten att motta besök av representanter från olika islamiska centra för att få stöd och få eventuella problem lösta.

Abort

Gud säger i Koranen:

 • "Döden ej edra barn av rädsla för armod! Vi skola försörja både dem och eder! Att döda dem är förvisso en stor synd." (Koranen 17:33).

Generellt är det förbjudet att göra abort i Islam. Endast vid livsfara för kvinnan kan abort tillåtas och detta skall ske innan 120 dagar har gått av graviditeten. Efter detta är abort förbjuden.


Adoption

Islam förbjuder adoption. Gud säger i Koranen:
" Gud giver icke en man två hjärtan i hans bröst, Han gör icke heller edra hustrur, som I förskjuten, till edra mödrar, och Han gör icke heller era adoptivsöner till edra söner. Detta är edert tal, som I fören på tungan, men Gud säger sanningen, och Han leder på den rätta vägen.
Uppkallen dem efter deras fäder! Detta är rättvist inför Gud, och om I ej kännen deras fäder, så äro de dock edra bröder i religionen och edra skyddslingar." (Koranen 33:4-5).
Att ta hand om andras barn är naturligtvis bra, om de behöver hjälp och man kan ge dem den hjälpen. Men man får inte byta ut deras namn. Människor letar alltid efter sina rötter. En annan sak är, att adopterade barn formellt blir syskon, även om de i verkligheten inte är det. Skulle de vilja gifta sig, är det alltså förbjudet, fast de inte alls är släkt med varandra. Detta uppfattas som felaktigt av Islam, eftersom det gör någonting som egentligen är tillåtet till otillåtet.

Barn hämtas nu från andra länder till ett land där många av dem inte känner sig hemma. De vet inte vem de är. Även om de utländska barnen kommer till bra familjer, som gör adoptionen av god vilja, behandlas de inte på samma sätt överallt i samhället. Om man säger "svartskalle" åt våra barn, blir de kanske ledsna, men de behöver inte ta åt sig De vet varifrån de kommer, vem de är och vilka deras föräldrar är. Men de adopterade barnen har ingenstans att vända sig till om de råkar ut för sådant.

Ett barn som inte känner igen sig i samhället, inte liknar sina föräldrar, vill många gånger resa hem när det har vuxit upp. I framtiden kommer barnen att drabbas fysiskt och psykiskt av att ha förlorat kontakten med sitt ursprung. Att ha fosterbarn är dock tillåtet i Islam.

Konstgiord befruktning med donator

Konstgjord befruktning med den biologiske fadern som donator är tillåten i Islam, men om befruktningen sker av en främmande man, är det helt förbjudet.

Sterilisering

Sterilisering är helt förbjuden (Haram) oavsett orsaken och omständigheterna.


w w w . i s l a m i s k a . o r g
2002-06-02

Högerklicka på ikonen och välj "Spara mål som..." för att ladda ner artikeln till din dator i PDF-format. OBS EN FIL FÖR HELA BOKEN " ATT FÖSTÅ ISLAM "
Klicka på skrivaren för att skriva ut artikeln.